STEaM i terenska nastava u suvremenom obrazovanju

Ubrzani razvoj znanosti i tehnologije kroz 4. znanstveno-tehnološku revoluciju dovodi do ogromnih promjena u Europskoj uniji. Zato je i politika EU usmjerena je na uspostavu modela gospodarskog rasta i razvoja kojim bi EU postala pametna, održiva i uključiva ekonomija. Strateški dokumenti EU ističu kako se kroz ulaganja u istraživanje i razvoj, inovacije i ljudske potencijale kao glavne pokretače održivog i stabilnog gospodarskog razvoja pomoći povećanju konkurentnosti EU, smanjivanju razlika u razvoju zemalja članica te većim stopama zaposlenosti, produktivnosti i socijalne kohezije. U okviru EU strategije 2020, naš program radionica terenske nastave direktno je vezan za inicijativu “Mladi u pokretu” i “Program za nove vještine i radna mjesta”.

Zanimanja 21. stoljeća sve više potiskuju stara, a procjene stručnjaka su da djeca koja sada ulaze u obrazovni sustav, pa kada završe s obrazovanjem neće imati na raspolaganju preko 50% današnjih zanimanja. Zanimanja 21. stoljeća u najvećoj su mjeri bazirana na znanjima i vještinama u okviru STEM područja.

Strategija održivog razvitka RH također naglašava važnost da se novi kurikulumi za obrazovanje temelje na te četiri specifične discipline – znanost, tehnologija, inženjerstvo, (umjetnost) i matematika. Znanstveno obrazovanje usmjereno na STEM (odnosno na STEaM – STEM 2.0 u koji dodajemo umjetnost) postaje strateški pravac u obrazovanju Europske unije. Rano znanstveno učenje danas postaje i integralni dio nacionalnih standarda (Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, NN 124/2014). Ono se ne bazira samo na sadržaju, već na razvijanju vještina, kreativnosti, eksperimentiranju i rješavanju problema.

Prateći aktualni razvoj znanosti i tehnologije, visoko obrazovanje treba neprestano raditi na prilagodbi suvremenih sadržaja na svim razinama obrazovanja. Pri tome se naglasak stavlja na temeljne odrednice transformacije današnjeg obrazovanja i to da se teme koje se obrađuju stavljaju se u kontekst aktualnih problema današnjice, da su istraživački usmjerena, projektna i terenska nastava osiguravaju aktivan angažman učenika i stjecanje trajnih znanja i vještina i da obrazovanje treba biti podloga za zanimanja 21. stoljeća – STEaM područja i specifične vještine: rješavanje problema, kreativnost, timski rad i niz drugih.

Da bi se u nastavu uveli ovi koncepti, potrebno je prirediti konkretne programe, razraditi metode i aktivnosti fokusirajući se pri tome na cjelokupni razvoj znanja i vještina koje dijete stječe ne samo kroz formalno već i kroz neformalno i informalno (“životna škola”) obrazovanje. Upravo i izvanučionička, odnosno terenska nastava ili “škola u prirodi” je jedan od najvažnijih oblika suvremene nastave 21. stoljeća. Ovaj oblik nastave izuzetno je učinkovit u kontekstu motiviranja, inspiriranja ali i stjecanja praktičnih znanja i vještina. Uspješnost pojedinih obrazovnih sustava je u direktnoj vezi sa satnicom terenske nastave koju učenici imaju. Važno je i naglasiti da je ovaj osmišljeni projekt sukladan i osnovnim ciljevima Lokalne razvojne strategije LAG Lika za razdoblje 2014.-2020. (LRS, veljača 2018.) u kojoj je naglašeno da su “ciljevi, prioriteti i mjere te projekti putem kojih će se LRS provesti temelje se na načelima pametnog, održivog i uključivog razvoja, skladu i sinergiji gospodarske, ekološke i društveno-socijalne razvojne dimenzije, uz poštivanje tradicije bitne za očuvanje identiteta i prepoznatljivosti područja LAG-a.”